fbpx

Våra tjänster

Omnitas Consulting  är en lösningsoberoende digital managementkonsultbyrå. Vi hjälper företag i alla storlekar och branscher oavsett hur långt de har kommit i sin digitala utveckling. 

Vi fokuserar på att analysera, kartlägga, digitalisera och optimera arbetsflöden och processer i syfte att effektivisera och stödja samtliga nivåer i organisationen, från den individuella medarbetarens vardag till ledningsgruppens beslutsfattande. Detta gör vi genom att ha ett holistiskt perspektiv på arbetsflöden och processer för att förstå såväl detaljerna som den större kontexten. 

Vi förstår att alla organisationer inte vill eller bör arbeta på samma sätt. Därmed utgår vi alltid från hur ni vill och/eller behöver arbeta. För att möjliggöra detta har Omnitas medvetet skapat ett team med bred erfarenhet, flera olika bakgrunder och kompetenser som alla samarbetar för att tillgodose alla typer av behov. 

Utöver att skapa konkreta lösningar stödjer vi er gärna med följande.

Analys och kartläggning

Omnitas har tack vare sin erfarenhet utvecklat en metod som gör att vi på otroligt kort tid kan förstå och sätta oss in i era processer oavsett bransch. Vi är experter på att ta en komplicerad process, bryta ner den i sina beståndsdelar för att därefter kunna skilja huvudsak från bisak och på så sätt förstå processens kritiska punkter. Vi hjälper er att identifiera informationsbärare och överlämningspunkter för att därmed kunna förstå vilken del av ert flöde som är extra sårbart och vilka moment som behöver adresseras särskilt.

Omnitas metod är skapad för att så snabbt som möjligt förstå det som ni är experter på, nämligen hur ni jobbar. Kartläggningen kulminerar alltid i en skiss över ert arbetsflöde som vi kallar för Business Blueprint.

Kravställning

Omnitas hjälper er, oavsett om ni är intresserade av en av de lösningar som vi erbjuder tillsammans med någon av våra partners eller andra lösningar, att kravställa de olika momenten i ert arbetsflöde för att på så sätt förstå vad det är för typ av system och lösning som behövs för att facilitera den önskade effekten.

Kravställning är ett otroligt viktigt moment för att landa rätt i omfattningen (det som på engelska kallas för Scope) av funktioner. En dåligt genomförd kravställning kan innebära att ni köper ett system som är alldeles för dyrt i förhållande till vad ni behöver då ni betalar för en massa extrafunktioner som inte tillför värde eller önskad effekt. På samma sätt kan en undervärdering av vilken funktion som kommer att behövas på sikt göra att ni fick ett billigt system, men som ni därefter behövde ersätta mycket tidigare än förväntat då det inte gick att växa med lösningen.

Att ta hjälp av Omnitas Consulting med kravställningen innebär att ni kommer att få en lösning som är väl avvägd både för vad ni behöver här och nu men som också tar höjd för er framtida utveckling om två till fem år.

Design av arbetsflöden

Omnitas Consulting har en bred erfarenhet av att arbeta med arbetsflöden över samtliga branscher. Denna erfarenhet gör att vi med utgångspunkt i en analys och kartläggning kan designa ett arbetsflöde med fokus på att uppnå önskad funktionalitet och effekt.

Detta innebär att ni kan presentera ett problem och önskad effekt för att därefter lita på att vi stödjer er med ett lösningsförslag som är anpassat efter er och utifrån er företagskultur.

Att fånga ett företags kultur i ett arbetsflöde, digitalisering eller system är inte helt lätt. Därför har Omnitas även HR- och Psykologkompetens i sitt arbetslag. Vi anser att mjuka värden och företagskultur är lika viktiga som hårda värden för att bidra till ökad effektivitet.

Digitalisering

Digitalisering innebär omsättning av information från analogt till digitalt. Det är lätt att tro att digitalisering innebär videomöten och införande av tunga affärssystem. Som tur är det inte riktigt så. Digitalisering innebär inte att verktyg såsom whiteboard, samtal, möten och interaktioner inte är viktiga. 

För Omnitas innebär digitalisering att vi flyttar det formella processtänket till ett digitalt system som i sin tur skall stödja arbetstagarna och hjälpa er att driva era processer framåt, säkerställa att ni inte tappar information och att rapportering och överlämningar sker i rätt tid. Allt detta för att medarbetare skall tillåtas vara så kreativa och fria som de behöver vara för att ni skall kunna leverera marknadsledande produkter och tjänster inom ert område.

Det är viktigt att digitaliseringen ses som en möjlighet för kreativt arbete. Ett system skall ta ansvar för att driva processen för att möjliggöra att kreativiteten flödar i lösandet av uppgiften. Ett dåligt avvägt system kan dock snabbt bli hämmande för både den individuella och den organisatoriska kreativiteten vilket snabbt kommer leda till kvalitetsbristkostnader, minskad arbetsglädje och i sin tur ett sämre utfört arbete.

Lösningsleverantör

Utöver att hjälpa till med kartläggning, kravställning och design levererar Omnitas Consulting självklart systemlösningar som stödjer våra kunder i deras arbetsflöden. Lösningarna är systemoberoende men utgår oftast från en lösning som innefattar en eller flera av våra partners. Detta för att vi är väldigt duktiga och trygga i deras system men också för att vi har bra stöd av dem som programleverantörer. 

Omnitas har byggt lösningar för de flesta typer av behov. Våra vanligaste lösningar består av:

Koordinering av marknadsinsatser, Verksamhetsledningssystem, Försäljning / CRM, Intern styrning / uppföljning, Ärendehanteringssystem, Produktionshantering, Projektledning, Planering, Supporthantering, Resursallokering, HR, Inskolning, rekrytering och visualisering av arbetsbelastning.

Optimering

Ett arbetsflöde kan ha många olika funktioner och de kan vara skapade för att uppnå olika typer av effekter. Vissa arbetsflöden är skapade för att säkerställa att inget trillar mellan stolarna medans andra arbetsflöden är skapade för att korta ledtiderna mellan olika moment och faser. Det är här optimering kommer in. 

Vi kan slarvigt säga att optimering är en snabbare version av analys, kartläggning, kravställning och design av ett arbetsflöde. Anledningen till att det kan gå fortare är för att det finns ett arbetsflöde att utgå från. Optimeringen i sin tur tittar bara på två saker:

  • Vad är önskad effekt och/ eller fokus.
  • Vilken effekt uppnår vi med nuvarande arbetsflöde.


Optimering kommer in i bilden om analysen visar på att den önskade effekten inte är uppnådd. Då måste vi anpassa och modifiera arbetsflödet för att i sin tur uppnå önskad effekt.

Oftast arbetar vi på Omnitas med en kombination mellan kartläggning och optimering. Vissa arbetsprocesser är kända, tydliga, uttalade och nedtecknade. Då kan vi använda oss av optimering. Vid alla andra tillfällen gör vi en full kartläggning för att säkerställa att inga moment missas.

Projekt- och Förändringsledning

Omnitas är vana projektledare och har drivit stora förändringar i både små och stora företag. Förändringsledning är en viktig aspekt i alla typer av förändringar, oavsett om de är organisatoriska eller systembaserade.

Vi pratar om att på ett strukturerat sätt vägleda individer, grupper och organisationer från där de befinner sig i dag till ett önskat slutläge. Förändringsledning handlar om att skapa relevanta beteendeförändringar som matchar den önskade effekten. Ett väl designat system kommer att bidra till den önskade förståelsen och beteendeförändringen, men oavsett hur bra ett systemstöd är kommer det alltid att krävas verksamhetsregler och personer som fattar rätt beslut med stöd av verktyget.

Därför fokuserar förändringsarbete mycket på varför då vi vill få medarbetarna med på banan och att de uppfattar att de varit med och påverkat. En lyckad förändring är långsiktig och lägger grunden för fortsatt utveckling i framtiden vilket kräver att medarbetare anammar förändringen och spelar i samma lag. Mycket av förändringsarbetet syftar till att samtala, informera och att utbilda om förändringen och dess önskade nytta. 

Många gånger upplever både ledningen och medarbetare en trygghet när en extern förändringsledare stöttar processen på ett objektivt sätt samtidigt som det görs tillsammans med ordinarie ledningsstruktur. Omnitas Consulting kan stödja dig i att planera och genomföra förändringsarbetet antingen som ledare eller coacher.

Upphandling

Omnitas Consulting är experter i samtliga delar som ingår i en framgångsrik upphandling:

  1. Analys & kartläggning
  2. Kravställning
  3. Design
  4. Implementering
  5. Optimering
  6. Förändringsledning


Vi har möjlighet att stödja er organisation med upphandling av arbetsverktyg i samtliga organisationer för alla typer av arbetsflöden och processer. Vill ni införa ett systemstöd för en process oavsett om ni har ett system för det i dag eller inte kan vi hjälpa er med samtliga steg ovan, antingen enbart som upphandlingsledare men också som en möjlig lösningsleverantör.

Omnitas samarbetar med organisationer som är marknadsledande inom upphandling med stöd av AI. Med bred egen kompetens och stort kontaktnät kan vi stödja er med upphandling av ett digitalt stödsystem som är anpassat efter era behov och önskade effekter samtidigt som prislappen hålls så låg som möjligt.

Negotiation